.

Заказать звонок

Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНГІОЛАЙФ»в особі директора Волошина Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту(надалі іменується «Виконавець»), та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується «Пацієнт»), разом іменовані як «Сторони», уклали цей договір про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.
  • Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.
  • Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
  • Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.
  • Пацієнт, при усному або письмовому зверненні за отриманням медичних послуг до Медичного центру, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
  • Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Пацієнтом підтверджуючих дій: підписання Плану лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку тощо.
  • Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
  • Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
  • У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити Пацієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Медичного центру. Оголошення про введення нових тарифів також повинно бути розміщене в Медичному центрі протягом 2-х місяців з початку їх введення.
  • У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.
  • У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.
  •  
 2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
  • Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.
  • На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.
  • За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта.
  • Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.
  • Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються в медичному закладі Виконавця – Медичному центрі відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.
  • Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.
  • Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та додатково - у формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.
  • Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.
  • У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Медичного центру. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
   • Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
   • Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.
  • Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
  • Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.
  • Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
   • оплата готівкою в касу Виконавця;
   • оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
   • оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
  • Послуги оплачуються Пацієнтом до надання Послуги або безпосередньо після кожного прийому у лікаря в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
  • Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.
  • На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Замовником обов’язково вноситься передоплата у розмірі 50% від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Замовнику.
  • Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.
  • Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.
  • У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату послуг з розстрочкою платежів.
  • Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.
  • Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
  • Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.
  • Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
  • У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил Виконавець повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням вже понесених витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
  • Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.
  • В усіх випадках, коли вартість погоджених та фактично отриманих Пацієнтом Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.
  • Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих Послуг шляхом складання сум, зазначених у попередньому розрахунку вартості лікування та з урахуванням його коригування.
  • Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.
 4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
  • Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
  • Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
  • У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.
  • За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
  • Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.
 5. ПРАВА СТОРІН
  • Пацієнт має право:
   • Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
   • До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
   • Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.
   • Отримати Послуги належної якості.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.
   • Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
   • Вимагати заміни лікуючого лікаря.
   • При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:
   • погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;
   • відмовитися від запропонованих змін;
   • розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.
   • На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
   • Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.
  • Медичний центр має право:
   • Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
   • Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
   • В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.
   • У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.
   • Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.
   • Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.
   • Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг (на всіх етапах лікування) та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
   • Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.
   • В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
   • Направляти Пацієнта до інших фахівців, в тому числі і в інший заклад охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.
   • Не починати (або призупинити) надання Послуг Пацієнту у випадках:
   • відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);
   • при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);
   • виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе в Медичному центрі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;
   • перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
   • неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.
   • Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг Пацієнту (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:
   • надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
   • наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
   • відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
   • у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
   • недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;
   • порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Медичному центрі.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Пацієнт зобов’язаний:
   • До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями.
   • Вчасно прибути до Медичного центру в дату та час надання Послуг.
   • Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону адміністратора Медичного центру про неможливість явки на запланований прийом.
   • Під час перебування на території Медичного центру неухильно дотримуватися Правил.
   • До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
   • Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.
   • Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання Послуг.
   • Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
   • Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.
   • Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
   • Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.
   • Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.
   • Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (не залежно від причин цього), виникнення ускладнень - у строк до 24 годин, а за можливості - негайно сповістити про це Виконавця.
  • Медичний центр зобов’язаний:
   • Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.
   • За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і направити його для проходження обстеження в інший заклад охорони здоров'я.
   • Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.
   • Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.
   • Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.
   • Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.
   • При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.
   • Надати Пацієнту в лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.
   • На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
   • Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.
   • Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.
   • Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.
   • Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
 1. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.
  • Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.
  • Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
  • Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.
  • Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
  • Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
  • Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.
  • В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Виконавець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості неякісно наданих Послуг.
  • В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або якщо Пацієнт не з’явився в місці надання Послуг в узгоджену Сторонами дату та час надання Послуг Пацієнт сплачує Виконавцю штраф в розмірі 30% (тридцяти відсотків) від вартості не отриманих в таке відвідування Послуг.
  • У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Замовника сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.
  • Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
   • ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
   • можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
   • ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
  • Виконавець звільняється від відповідальностіза результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках: 
   • невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування; 
   • неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
   • відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
   • неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
   • отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
   • несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
   • використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
   • виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
   • розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).
  • Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
  • Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
  • У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
  • Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
  • Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.
  • Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
   • За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
   • За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
   • За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
  • Приєднанням до цього договору Пацієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг та здійснюється медичним працівником або іншою особою Виконавця, на яку покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яку поширюється законодавство про лікарську таємницю.

<p style

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНГІОЛАЙФ»в особі директора Волошина Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту(надалі іменується «Виконавець»), та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується «Пацієнт»), разом іменовані як «Сторони», уклали цей договір про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.
  • Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.
  • Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
  • Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.
  • Пацієнт, при усному або письмовому зверненні за отриманням медичних послуг до Медичного центру, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
  • Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Пацієнтом підтверджуючих дій: підписання Плану лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку тощо.
  • Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
  • Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
  • У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити Пацієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Медичного центру. Оголошення про введення нових тарифів також повинно бути розміщене в Медичному центрі протягом 2-х місяців з початку їх введення.
  • У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.
  • У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.
  •  
 2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
  • Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.
  • На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.
  • За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта.
  • Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.
  • Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються в медичному закладі Виконавця – Медичному центрі відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.
  • Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.
  • Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та додатково - у формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.
  • Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.
  • У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Медичного центру. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
   • Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
   • Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.
  • Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
  • Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.
  • Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
   • оплата готівкою в касу Виконавця;
   • оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
   • оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
  • Послуги оплачуються Пацієнтом до надання Послуги або безпосередньо після кожного прийому у лікаря в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
  • Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.
  • На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Замовником обов’язково вноситься передоплата у розмірі 50% від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Замовнику.
  • Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.
  • Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.
  • У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату послуг з розстрочкою платежів.
  • Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.
  • Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
  • Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.
  • Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
  • У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил Виконавець повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням вже понесених витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
  • Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.
  • В усіх випадках, коли вартість погоджених та фактично отриманих Пацієнтом Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.
  • Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих Послуг шляхом складання сум, зазначених у попередньому розрахунку вартості лікування та з урахуванням його коригування.
  • Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.
 4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
  • Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
  • Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
  • У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.
  • За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
  • Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.
 5. ПРАВА СТОРІН
  • Пацієнт має право:
   • Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
   • До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
   • Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.
   • Отримати Послуги належної якості.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.
   • Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
   • Вимагати заміни лікуючого лікаря.
   • При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:
   • погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;
   • відмовитися від запропонованих змін;
   • розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.
   • На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
   • Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.
  • Медичний центр має право:
   • Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
   • Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
   • В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.
   • У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.
   • Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.
   • Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.
   • Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг (на всіх етапах лікування) та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
   • Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.
   • В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
   • Направляти Пацієнта до інших фахівців, в тому числі і в інший заклад охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.
   • Не починати (або призупинити) надання Послуг Пацієнту у випадках:
   • відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);
   • при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);
   • виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе в Медичному центрі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;
   • перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
   • неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.
   • Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг Пацієнту (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:
   • надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
   • наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
   • відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
   • у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
   • недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;
   • порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Медичному центрі.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Пацієнт зобов’язаний:
   • До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями.
   • Вчасно прибути до Медичного центру в дату та час надання Послуг.
   • Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону адміністратора Медичного центру про неможливість явки на запланований прийом.
   • Під час перебування на території Медичного центру неухильно дотримуватися Правил.
   • До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
   • Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.
   • Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання Послуг.
   • Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
   • Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.
   • Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
   • Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.
   • Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.
   • Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (не залежно від причин цього), виникнення ускладнень - у строк до 24 годин, а за можливості - негайно сповістити про це Виконавця.
  • Медичний центр зобов’язаний:
   • Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.
   • За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і направити його для проходження обстеження в інший заклад охорони здоров'я.
   • Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.
   • Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.
   • Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.
   • Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.
   • При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.
   • Надати Пацієнту в лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.
   • На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
   • Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.
   • Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.
   • Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.
   • Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
 1. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.
  • Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.
  • Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
  • Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.
  • Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
  • Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
  • Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.
  • В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Виконавець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості неякісно наданих Послуг.
  • В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або якщо Пацієнт не з’явився в місці надання Послуг в узгоджену Сторонами дату та час надання Послуг Пацієнт сплачує Виконавцю штраф в розмірі 30% (тридцяти відсотків) від вартості не отриманих в таке відвідування Послуг.
  • У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Замовника сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.
  • Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
   • ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
   • можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
   • ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
  • Виконавець звільняється від відповідальностіза результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках: 
   • невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування; 
   • неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
   • відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
   • неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
   • отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
   • несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
   • використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
   • виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
   • розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).
  • Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
  • Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
  • У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
  • Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
  • Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.
  • Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
   • За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
   • За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
   • За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
  • Приєднанням до цього договору Пацієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг та здійснюється медичним працівником або іншою особою Виконавця, на яку покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яку поширюється законодавство про лікарську таємницю.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АНГІОЛАЙФ»

Код юридичної особи 41740299

69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 10, кв. 53

п/р 26006025639201 в ПАТ «Альфабанк» МФО 

Остались вопросы?
Заполните форму и мы сами Вам перезвоним!